ประชุมประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

24 มกราคม 2566 เวลา 14.40 น. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายณรงค์ จุมพล นางไอศิการ์ ทุมมณี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมประชุม แจ้งข้อราชการต่าง ๆ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งปรึกษาหารือเรื่องอื่น ๆ จากทุกฝ่ายงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานของโรงเรียน พัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน ให้มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการจัดการศึกษา พัฒนา ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนในท้องถิ่น ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *