Welcome To The Namkhunwittaya School Website.     ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา.

คลิปวิดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

“พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566”

21 กันยายน 2566 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 โดยมี นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิต เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณครูที่ปฏิบัติงานตลอดอายุการทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่น อดทน เพื่อให้ลูกศิษย์เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในการสร้างประโยชน์ด้านการศึกษาให้แก่ประเทศชาติ จนส่งผลให้โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

        27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยนายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู

๒๓๑ ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม

16 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ ความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์

พิบูล
NKW-Channel-3

คลิปวิดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์

โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ หนูน้อยนักตรวจสอบโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จัดทำหนังสั้นป้องกันการทุจริตคอรัปชัน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกลุ่มสื่อใสวัยทีน โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์แกนนำครูและเยาวชนนักตรวจสอบทุจริตคอรัปชัน (ปีที่ 2) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  “ของส่วนรวมยืมก่อนได้ไหม” โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ หนูน้อยนักตรวจสอบโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จัดทำหนังสั้นป้องกันการทุจริตคอรัปชัน สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 54

ขบวนรำ งานประจำปีของดีเมืองน้ำขุ่น​

ขบวนรำ งานประจำปีของดีเมืองน้ำขุ่น สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 83

ข่าวการศึกษา
ห้องเรียนออนไลน์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
school