Welcome To The Namkhunwittaya School Website.     ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา.

คลิปวิดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

มอบเกียรติบัตร รางวัล การประกวดกิจกรรม 9 ส. ในโรงเรียน

22 กันยายน 2565 เวลา 08.10 น. ณ ลานโดมอเนกประสงค์ งานพัฒนากิจกรรม 9 ส. ดำเนินการมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับห้องเรียนที่ชนะเลิศ การประกวดกิจกรรม 9 ส. ในโรงเรียน จากการดำเนินการตรวจ ติดตาม ห้องเรียนทุกระดับชั้น

การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2565

การจัดทำสัญญากู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปี 2565 22 สิงหาคม 2565 งานแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพให้ผู้ขอกู้ยืม โดยมีนายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ร่วมตรวจสอบสัญญากู้ยืมเงิน และแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

13 ธ.ค. 2564 สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย 1) นางวิภาพร อุปนิสากร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 2) นางฐิติภา จารุการ ตำแหน่ง ศึกษานิทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 3) นายคชกรณ์ บัวคำ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

นักเรียนรับวัคซีนไฟเซอร์

7 ตุลาคม 2564 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา นำนักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ ณ หอประชุมอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้การศึกษาเดินหน้าต่อไปได้

พิบูล
NKW-Channel-3

คลิปวิดีโอกิจกรรมของโรงเรียน

โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์

โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ หนูน้อยนักตรวจสอบโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จัดทำหนังสั้นป้องกันการทุจริตคอรัปชัน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกลุ่มสื่อใสวัยทีน โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์แกนนำครูและเยาวชนนักตรวจสอบทุจริตคอรัปชัน (ปีที่ 2) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  “ของส่วนรวมยืมก่อนได้ไหม” โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ หนูน้อยนักตรวจสอบโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จัดทำหนังสั้นป้องกันการทุจริตคอรัปชัน สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 7

ขบวนรำ งานประจำปีของดีเมืองน้ำขุ่น​

ขบวนรำ งานประจำปีของดีเมืองน้ำขุ่น สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ 5

ข่าวการศึกษา
ห้องเรียนออนไลน์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
school