“พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566”

21 กันยายน 2566 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 โดยมี นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวแสดงมุทิตาจิต เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณครูที่ปฏิบัติงานตลอดอายุการทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่น อดทน เพื่อให้ลูกศิษย์เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในการสร้างประโยชน์ด้านการศึกษาให้แก่ประเทศชาติ จนส่งผลให้โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

        27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยนายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู

Read more

๒๓๑ ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม

16 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จำนวน 400 คน เข้าร่วมกิจกรรม “231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง

Read more

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

15 มิถุนายน 2566 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของปีการศึกษา สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ ความรัก ความเมตตา ของครูต่อศิษย์

Read more

การอบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ Thinking School

9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการจัดอบรมการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Thinking School ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ พิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจากนายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยุ่นวิทยาเป็นประธาน และได้รับเกียรติจากนายวีระ ชิดลม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม นายสราวุธ สมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรอมวิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู

Read more

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

7 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 น. โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ดำเนินการประชุมประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ นำโดยนายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ

Read more