โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

“โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566”
 
        11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ให้เกียรติประธานในพิธีเปิดโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางสาวพรสิญาณิน ชุติวัตวรธันย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ประธานกรรมการฝ่ายจัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิยากรณ์ พิษญาภิรัตน์ พร้อมด้วย ดร.วรรณภา โคตรพันธ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *