Tag: นายนฎิศวร์ สายโสม

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติภาพพิมพ์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติภาพพิมพ์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้รายงาน นายนฎิศวร์ สายโสม
บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติภาพพิมพ์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติภาพพิมพ์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3)เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบฝึกทักษะการปฏิบัติภาพพิมพ์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2559ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จำนวน 30คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ จำนวน7 เล่ม แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ สถิติร้อยละ หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ใช้สถิติ t – test ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกทักษะการปฏิบัติภาพพิมพ์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเท่ากับ 87.81/88.42ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (เพิ่มเติม) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1โดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติภาพพิมพ์เบื้องต้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการปฏิบัติภาพพิมพ์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในระดับมาก