Return to ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา

ประวัติโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา

ที่ตั้ง  

                        โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา  ตั้งอยู่ที่หมู่  9  ตำบลตาเกา   อำเภอน้ำขุ่น  จังหวัดอุบลราชธานี   ประกาศตั้งเมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2538  มีพื้นที่ 51  ไร่ 48  ตารางวา อำเภอน้ำขุ่น ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดราชธานี  ห่างจากตัวจังหวัด  97  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  386.50 ตารางกิโลเมตร หรือ  241,562.50  ไร่

ปรัชญาของโรงเรียน

                     “ การศึกษา  คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ”

คติธรรมของโรงเรียน

                          “ นิมิตํ  สาธุรูปานํ  กตญญูกตเวทิตา ”   ความกตัญญู  เป็นเครื่องหมายของคนดี

คำขวัญ

“ ศึกษาดี  มีคุณธรรม  นำสังคม ”

สีประจำโรงเรียน

                         “ ฟ้า – ขาว ”

ชื่อย่อโรงเรียน

                         “  น.ข. ”

ตราประจำโรงเรียน

             

                                              “เทียนส่องแสงสว่างบนดอกบัวที่อยู่เหนือน้ำ”

          เทียน                หมายถึง     ครูผู้ให้แสงสว่างแก่นักเรียน
          น้ำตาเทียน         หมายถึง     ความเสียสละของครู  เพื่อการพัฒนาทุก ๆ  ด้าน
          ดอกบัว              หมายถึง     จังหวัดอุบลราชธานี
          น้ำ                    หมายถึง     ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ตั้งโรงเรียน