Return to ข้อมูลโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน


นายสุรพงษ์ ด้วงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณฐพงษ์ ม่วงอ่อน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

นายทวี แก้วคำสอน
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารกิจการนักเรียน

      งานสำนักงานฝ่าย


นางสุมาลัย ไชยเทพ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานสำนักงานฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน 

นางลำเพียง กะวันทา
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานสำนักงานฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

      งานสถิติและประมวลผล


นางลำเพียง กะวันทา
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานสถิติและประมวลผล

นางสาวสุพัตรา ศรีมาวงษ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่งานสถิติและประมวลผล

นางสาววิไลวรรณ ยิ่งนอก
ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่งานสถิติและประมวลผล

      งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


นายทวี แก้วคำสอน
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายกฤษณา เวระนะ
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ

นายบุญมี มาลีวรรณ์
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ

นางสาวนัจพร ไชยเชฐ
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ

นางสาวสุพัตรา ศรีมาวงษ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ

นางสาววิไลวรรณ ยิ่งนอก
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ

      งานหัวหน้าระดับชั้น


นายบุญมี มาลีวรรณ์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายกฤษณา เวระนะ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสุมาลัย ไชยเทพ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายทวี แก้วคำสอน
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายปรัชญา สุดมี
ตำแหน่่ง ครู
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางลำเพียง กะวันทา
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

      งานส่งเสริมความประพฤติและระเบียบวินัยนักเรียน


นายบุญมี มาลีวรรณ์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานส่งเสริมความประพฤติ
และระเบียบวินัยนักเรียน

นางสุมาลัย ไชยเทพ
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมฯ

นายปรัชญา สุดมี
ตำแหน่่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมฯ

นางสาวนัจพร ไชยเชฐ
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมฯ

นางสาวสุพัตรา ศรีมาวงษ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมฯ

นางสาววิไลวรรณ ยิ่งนอก
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมฯ

      งานระบบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน


นายณฐพงษ์ ม่วงอ่อน
รองผู้อำนวยการ
หัวหน้างานระบบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

นายทวี แก้วคำสอน
ครู
เจ้าหน้าที่งานระบบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

นายกฤษณา เวระนะ
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานระบบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

นายปรัชญา สุดมี
ตำแหน่่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานระบบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

นางสาวนัจพร ไชยเชฐ
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานระบบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

นางสุมาลัย ไชยเทพ
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานระบบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

นางลำเพียง กะวันทา
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานระบบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

นายบุญมี มาลีวรรณ์
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานระบบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

นางสาวสุพัตรา ศรีมาวงษ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่งานระบบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

นางสาววิไลวรรณ ยิ่งนอก
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่งานระบบเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

      งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


นายปรัชญา สุดมี
ตำแหน่่ง ครู
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสุมาลัย ไชยเทพ
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือฯ

นางสาวนัจพร ไชยเชฐ
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือฯ

       งานระบบส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจการนักเรียน


นางสาวนัจพร ไชยเชฐ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานระบบส่งเสริมประชาธิปไตย
และกิจการนักเรียน

นายปรัชญา สุดมี
ตำแหน่่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานระบบส่งเสริมฯ

นายกฤษณา เวระนะ
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานระบบส่งเสริมฯ

นายทวี แก้วคำสอน
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานระบบส่งเสริมฯ

นางสาววิไลวรรณ ยิ่งนอก
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่งานระบบส่งเสริมฯ

นางสาวสุพัตรา ศรีมาวงษ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่งานระบบส่งเสริมฯ

      งานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม


นายกฤษณา เวระนะ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

นายทวี แก้วคำสอน
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและพัฒนา ฯ

นายบุญมี มาลีวรรณ์
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและพัฒนา ฯ

นางสาววิไลวรรณ ยิ่งนอก
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและพัฒนา ฯ

นางสาวสุพัตรา ศรีมาวงษ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและพัฒนา ฯ