Return to ข้อมูลโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ


นายสุรพงษ์ ด้วงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสายทอง เขียวขำ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายนฎิศวร์ สายโสม
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานวิชาการ

      งานสำนักงานฝ่าย


นางสาวนิตยา ครองยุติ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้าสำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางพฐินันท์ แนนดี
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานสำนักงานฝ่ายบริหารงานวิชาการ

      งานหลักสูตรและสถานศึกษา


นายนฎิศวร์ สายโสม
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา

นางสาวเทพนารี สุภาพ
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรสถานศึกษา

      งานจัดการเรียนการสอน


นางสาวเทพนารี สุภาพ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน

นายนฎิศวร์ สายโสม
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานจัดการเรียนการสอน

      งานวัดและประเมินผลการเรียน


นางสาวอุไรพร บรรพตาธิ
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานวัดและประเมินผลการเรียน

นางธิดารัตน์ บุญขาว
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่ฯ

นายศุภวัฒน์ คำแน่น
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่ฯ

นายวุฒินันทชัย พงษ์ด้วง
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่ฯ

      งานทะเบียนนักเรียน


นางสาวพัสนี สีระบุตร
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน

นางสาวลำดวน สานันต์
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน

นางพฐินันท์ แนนดี
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน

นางสาวมนฤดี บุษบงค์
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน

นายศุภวัฒน์ คำแน่น
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน

นายวุฒินันทชัย พงษ์ด้วง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักเรียน

      งานประกันคุณภาพการศึกษา


นางสาวมนฤดี บุษบงค์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา

      งานนิเทศภายในสถานศึกษา


นายสายทอง เขียวขำ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
หัวหน้างานนิเทศภายในสถานศึกษา

นายศุภวัฒน์ คำแน่น
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
เจ้าหน้าที่งานนิเทศภายในสถานศึกษา

      งานแนะแนวและทุนการศึกษา


นายเกียรติบัณฑิต สาระพัฒน์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานแนะแนวและทุนการศึกษา

นางกิตติยา จันทร์หง่อม
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวและทุนการศึกษา

       งานสื่อและวิจัย


นางธิดารัตน์ บุญขาว
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานสื่อและวิจัย

นางสาวอุไรพร บรรพตาธิ
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานสื่อและวิจัย

      งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้


นายประจักษ์ ภูธรฤทธิ์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางประทิน มานะพิมพ์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฺ
 
นางสาวลำดวน สานันต์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางลำเพียง กะวันทา
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 
นายประสิทธิ์ ธรรมมา
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
นายนฎิศวร์ สายโสม
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
นายปรัชญา สุดมี
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
นายวรพงศ์ สุโพธิ์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

      งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


นางพฐินันท์ แนนดี
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายชาลี โพธิ์พรหม
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นายบุญมี มาลีวรรณ์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

นายประสิทธิ์ ธรรมมา
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือวิสามัญ

นางสาวนุจรี พรมมนตรี
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานกิจกรรมเนตรนารี

นางสาวลำดวน สานันต์
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

      งานกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


นางพัชรินทร์ อรุณเรือง
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

นางกิตติยา จันทร์หง่อม
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

    งานพัฒนาการเรียนการสอน

 
นางกิตติยา จันทร์หง่อม
ตำแหน่ง ครู
หัวหน้างานพัฒนาการเรียนการสอน
 
นายเกียรติบัณฑิต สาระพัฒน์
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาการเรียนการสอน
 
นางพัชรินทร์ อรุณเรือง
ตำแหน่ง ครู
เจ้าหน้าที่พัฒนาการเรียนการสอน