Return to ข้อมูลโรงเรียน

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสุรพงษ์  ด้วงทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายณฐพงษ์ ม่วงอ่อน
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน

นายสายทอง เขียวขำ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางไอศิการ์ ทุมมณี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายชาลี โพธิ์พรหม
รักษาราการแทน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป