ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


นายสุรพงษ์ ด้วงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายณฐพงษ์ ม่วงอ่อน
รองผู้อำนวยการ

นายสายทอง เขียวขำ
รองผู้อำนวยการ

นางไอศิการ์ ทุมมณี
รองผู้อำนวยการ

นายชาลี โพธิ์พรหม
ครูชำนาญการ
รก.รองผูอำนวยการ
 
นายประจักษ์ ภูธรฤทธิ์
ครู
 
นายพิพัฒน์ อินทนา
ครู
 
นางฉริยา นามโคตร
ครู

นางสาวนิตยา ครองยุติ
ครู

นางสาวชนิษฎาภัค ปะระจะ
ครู

นางสาวสัมฤทธิ์ นนท์ชะนะ
ครู

นายสุทธวิทย์ มานะพิมพ์
ครู

นายเกียรติบัณฑิต สาระพัฒน์
ครู
 
นางสาวพัสนี สีระบุตร
ครู
 
นางสาวอุไรพร บรรพตาธิ
ครู

นางสุมาลัย ไชยเทพ
ครู 
 
นางสาวมนฤดี บุษบงค์
ครู

นางลำเพียง กะวันทา
ครู

นางสาวนัจพร ไชยเชฐ
ครู

นางสุทธิรัตน์ ชาวศรี
ครู

นายนฎิศวร์ สายโสม
ครู

นางมนัสนันท์ ปัดไชยสง
ครู

นางพฐินันท์ แนนดี
ครู

นายกฤษณา เวระนะ
ครู

นางสาวนุจรี พรมมนตรี
ครู

นางอินธิรา ตัดโท
ครู
 
นางสาวเทพนารี สุภาพ
ครู

นางประทิน มานะพิมพ์
ครู

นายประสิทธิ์ ธรรมมา
ครู

นางสาวสมาพร มิพล
ครู

นางสาวลำดวน สานันต์
ครู

นายนิธิศ ตะบองทอง
ครู

นายปรัชญา สุดมี
ครู

นายสุทธิศักดิ์ ชมภูแสน
ครู

นายวรพงศ์ สุโพธิ์
ครู

นายทวี แก้วคำสอน
ครู

นางสุนันทา คณากรณ์
ครู

นายบุญมี มาลีวรรณ์
ครู

นางกิตติยา จันทร์หง่อม
ครู

นางสาวจิตต์วิไล ภูมลี
ครู

นายประกฤษฏิ์  ทองดอนดู่
ครู

นางธิดารัตน์ บุญขาว
ครู

นายอภิชาติ บุญเลิง
ครู

นางพัชรินทร์ อรุณเรือง
ครู

นางสาวอำภา คำศรี
ครู

นายศุภวัฒน์ คำแน่น
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุขใส ทองกุล
ครูอัตราจ้าง

นายอิทธิพร นาถ้ำพลอย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิตรนภา เจือสุข
ครูอัตราจ้าง

นางสาววิไลวรรณ ยิ่งนอก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุพัตรา ศรีมาวงษ์
ครูอัตราจ้าง

 


นางสาวสิริวรรณ วรรณสิม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายวิทยา นนท์ชะนะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาววลัยลักษณ์ การินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวพรรณา ทองกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายวุฒินันทชัย พงษ์ด้วง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 
นายเมฆ ศรีพรม
ยาม/ลูกจ้างประจำ
 
นางสาวเสียงทอง อินธิปัญญา
นักการภารโรง/แม่บ้าน
 
นายธนาธิป เมียดธิมาศ
นักการภารโรง/คนขับรถ
 
นายสุทธิสาร ดำพะธิก
นักการภารโรง/คนขับรถ