Return to ข้อมูลโรงเรียน

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์  (Vision)

“โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา  มุ่งจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  เน้นคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยชุมชนมีส่วนร่วม”

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ
  2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  3. สนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
  4. สืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรม ประเพณี  ที่ดีงามของท้องถิ่น
  5. ประสานความร่วมมือกับชุมชน องค์กรภายนอก  และสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goal)

  • สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์
  • มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้
  • ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสาน และทำนุบำรุงวัฒนธรรม  ประเพณี ที่ดีงานของท้องถิ่น เห็นความสำคัญ รักและภูมิใจในความเป็นไทย
  • ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมีเครือข่ายร่วมพัฒนา