Return to ข้อมูลโรงเรียน

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา

ที่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1. นายเรืองฤทธิ์   วรจิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา พ.ศ.2535 – พ.ศ.2538
2. นายสันต์ชัย   พุทธบุญ   ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา 3  ก.พ. 2538  – 13  ก.ค. 2538  
3. นายประมวล   แสวงสาย ครูใหญ่โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา พ.ศ.2538 – พ.ศ.2546
4. นายประถมชัย  ทุมเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา พ.ศ.2546 – พ.ศ.2548
5. นายลำพอง  ทองปน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา พ.ศ.2548 – พ.ศ.2553
6. นายบวร  บุญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา พ.ศ. 2553 – ถึง 1 ตุลาคม 2556
7. นายสุรพงษ์  ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา 2 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน