ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา  ตั้งอยู่ที่หมู่  9  ตำบลตาเกา   อำเภอน้ำขุ่น  จังหวัดอุบลราชธานี   ประกาศตั้งเมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2538  มีพื้นที 51  ไร่ 48  ตารางวา อำเภอน้ำขุ่น ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดราชธานี  ห่างจากตัวจังหวัด  97  กิโลเมตร  มีพื้นที่ทั้งหมด  386.50 ตารางกิโลเมตร หรือ  241,562.50  ไร่

โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ที่บ้านรุ่งตะวัน  หมู่ที่  9  ตำบลตาเกา  อำเภอน้ำขุ่น   จังหวัดอุบลราชธานี  ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 3   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2538
                เมื่อปี  2535   ได้เปิดทำการสอนปีแรก  โดยเป็นสาขาโรงเรียนน้ำยืนวิทยา  (สาขาตาเกา)  มีนายเรืองฤทธิ์   วรจิต  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในการจัดตั้งครั้งแรกได้รับความร่วมมือจากชุมชนและสภาตำบลตาเกา ในการสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจำนวน  3 ห้องเรียน  มีนักเรียน 98  คน จัดชั้นเรียน   3 – 0 – 0  / –   โรงเรียนแต่งตั้งให้ นางสาวเล็ก   แซ่ลิ่ม   ปฏิบัติหน้าที่ประสานสาขาปีการศึกษา   2536   สร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มจากเดิมอีก  3  ห้องเรียน  และมีนักเรียน  ม. 1  จำนวน  145  คน  ต่อมานางสาวเล็ก   แซ่ลิ่ม   กลับไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา  และแต่งตั้งให้  นายประมวล   แสวงสาย    ตำแหน่งอาจารย์  2 มาปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานสาขาแทน
        ปีการศึกษา  2537   สร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มจากเดิมอีก  2   ห้องเรียน  รับนักเรียน  ม. 1   จำนวน  108  คน  ได้รับตำแหน่งครู – อาจารย์จำนวน  4 อัตรา   อัตราจ้างจำนวน  2  คน  และนักการภารโรง   จำนวน  1  คน   ด้วยเงินงบประมาณ   รวม  3  คน   และอัตราจ้างด้วยเงินอุดหนุน  หรือเงินบำรุง  การศึกษาของโรงเรียนน้ำยืนวิทยา  จำนวน  8  คน  เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2538   กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งเป็น  “โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา” โดยมีนายสันต์ชัย   พุทธบุญ   ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา  มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร  โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา  และได้รับบริจาคที่ดินก่อสร้างโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาจากนางสำเนียง  ยอดพุทธบริจาคที่ดินจำนวน  36  ไร่เศษ   และนายประพันธ์  ติจะนา  บริจาค  15  ไร่  รวมเป็นเนื้อที่  51.48  ไร่  วันที่  13  กรกฎาคม  2538  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายประมวล   แสวงสาย อาจารย์  2 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
                ปี พ.ศ. 2546 นายประถมชัย  ทุมเมฆ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยาจนถึงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2548
                ปี พ.ศ. 2548 นายลำพอง  ทองปน ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
                ปี พ.ศ. 2553 นายบวร  บุญญา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา
                2  ตุลาคม  2556  นายสุรพงษ์  ด้วงทอง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  ประจำอำเภอน้ำขุ่น เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  1,029  คน  มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 60  คน  ภายใต้การบริหารจัดการศึกษาโดย  นายสุรพงษ์   ด้วงทอง  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการในสอดคล้องกับโครงการเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม  ชุมชน และตัวนักเรียน  ซี่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร  พืชเศรษฐกิจ คือ มันสำปะหลัง ยางพารา  ข้าว  อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดกับอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอทุ่งศรีอุดม  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันออก ติดกับอำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ทิศใต้ ติดกับจังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา  และทิศตะวันตก ติดกับอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ภาษาที่ใช้  ไทย  ลาว  เขรม ประกอบด้วย เทศบาลตำบลขี้เหล็ก  เทศบาลตำบลตาเกา  ตำบลโคกสะอาด  และตำไพบูลย์

ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา

นายพัทร์ฐินันท์ สานุสันต์     &nbsp …

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง 1. นายเรืองฤทธิ์ …

ประวัติโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา

ประวัติโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ที่ตั้ง                     …

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายสุรพงษ์  ด้วงทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน

นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายณฐพงษ์ ม่วงอ่ …

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชาลี โพธิ์พรห …

ฝ่ายบริหารงานบุคคลและงบประมาณ

นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน   นางไอศิกา …

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสายทอง เขียวข …

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์  (Vision) “โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา  ม …

หน้าหลัก

ข่าวทั่วไป สอบวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่1/2561      …