ปลูกต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
นางอรนุช จินตะเวช รักษาราชการแทนนายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด โครงการต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะครู-นักเรียนโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จำนวน 120 คน เข้าร่วมรับการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.อุบลราชธานี จัดโครงการต้นกล้า สร้างเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดอบจ.อุบลราชธานี จำนวน 12 รุ่น รุ่นละ 120 คน รวม 1,440 คนโดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย และการเข้าฐานฝึกปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อสร้างองค์ความรู้ตลอดจนฝึกทักษะด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำโรงเรียน แกนนำด้านสุขภาพ และนักเรียนที่สนใจ ได้นำไปใช้ในการช่วยเหลือด้า

 

 

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.