มีนาคม 2018 archive

อบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning

        นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ให้ผู้เรียนพร้อมเเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย ๔.๐ ในวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี

Continue reading

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

        9 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา นำโดยว่าที่ร้อยตรีสุรพล สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นางรุ่งอุบล แรงรายบุญ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ อบจ.อุบลราชธานี พร้อมคณะ ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา นายสุรพงษ์ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ณ หอประชุมกาญจาภิเษก โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามชมภาพกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่      https://th-th.facebook.com/namkhunwittaya/

 

สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานกลาง ปี 2560

        2 มีนาคม 2561 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ม.1 และ ม.2  ประจำปีการศึกษา 2560  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามชมภาพกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่    https://www.facebook.com/namkhunwittaya/