Category: เผยแพร่ผลงาน

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติภาพพิมพ์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติภาพพิมพ์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้รายงาน นายนฎิศวร์ สายโสม
บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติภาพพิมพ์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติภาพพิมพ์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3)เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนแบบฝึกทักษะการปฏิบัติภาพพิมพ์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2559ซึ่งได้มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จำนวน 30คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกทักษะ จำนวน7 เล่ม แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ สถิติร้อยละ หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ใช้สถิติ t – test ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกทักษะการปฏิบัติภาพพิมพ์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเท่ากับ 87.81/88.42ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์การเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (เพิ่มเติม) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1โดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติภาพพิมพ์เบื้องต้นหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการปฏิบัติภาพพิมพ์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในระดับมาก

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษาค้นคว้า นายพิพัฒน์ อินทนา
สถานศึกษา โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนน้ำขุ่นวิทยา จังหวัดอุบลราชธานีปีการศึกษา 2558 จำนวน 35 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.31-0.69 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.27-0.90 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดำเนินการศึกษาค้นคว้าโดยใช้รูปแบบ One-Group Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Samples)
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.07/83.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาวิทยาศาสตร์ 6 เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63